Közérdekű adatok

Az alábbiakban találhatók és olvashatók azon közérdekű adatok, amelyek jogszabályi kötelezettség szerint szükséges megjeleníteni, valamint amelyek olyan információk, amelyek a tájékozódást segítik.

A közzétételi lista tagolása az alábbiak szerint alaku

1. Szervezeti személyi adatok

1.1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Név: Békéssámson Község Önkormányzata
Székhely: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
Postai cím: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
Telefon/fax szám: +36/68/470-000
elektronikus levélcíme: pmhivatal @bekessamson.hu
honlapja: www.bekessamson.hu

Név: Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal
Székhely: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
Postai cím: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
Telefon/fax szám: +36/68/470-000
elektronikus levélcíme: jegyzo@bekessamson.hu
honlapja: www.bekessamson.hu

Név: Békéssámson Községi Óvoda
Székhely: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 42.
Postai cím: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 42.
Telefon/fax szám: +36/68/470-028
elektronikus levélcíme: ovoda@bekessamson.hu
honlapja: www.bekessamson.hu

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal szervezetei felépítés:

 1. Igazgatási egység
 2. Pénzügyi-és könyvelési egység

Békéssámson Községi Óvoda szervezetei felépítés:

 1. Intézményvezető
 2. Intézményvezető-helyettes
 3. Közalkalmazottak

1.3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Név: Békéssámson Község Önkormányzata
Vezető: Annus István József, polgármester
Telefon/fax szám: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
elektronikus levélcíme: polgarmester@bekessamson.hu

Név: Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal
Vezető: dr. Ónodi-Szűcs Gyula, jegyző
Telefon/fax szám: +36/68/470-000/104
elektronikus levélcíme: jegyzo@bekessamson.hu

Név: Békéssámson Községi Óvoda
Vezető: Ácsné Tejes Katalin Mónika, óvodavezető
Telefon/fax szám: +36/68/470-028
elektronikus levélcíme: ovoda@bekessamson.hu

1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Név: Békéssámson Község Önkormányzata
Vezető: Annus István József, polgármester
Telefon/fax szám: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
elektronikus levélcíme: polgarmester@bekessamson.hu

Név: Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal
Vezető: dr. Ónodi-Szűcs Gyula, jegyző
Telefon/fax szám: +36/68/470-000/104
elektronikus levélcíme: jegyzo@bekessamson.hu

Név: Békéssámson Községi Óvoda
Vezető: Ácsné Tejes Katalin Mónika, óvodavezető
Telefon/fax szám: +36/68/470-028
elektronikus levélcíme: ovoda@bekessamson.hu

1.5.  Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Békéssámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Létszám: 7 fő (6+1)
Képviselők:

 1. Annus István
 2. Horváth Zoltán
 3. Tóthné Annus Veronika
 4. Baranyi László
 5. Sántha András
 6. Sütő Ferenc
 7. Sütő Ádám

Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet: +3668/470-000

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

Név: Békéssámson Községi Óvoda
Vezető: Ácsné Tejes Katalin Mónika, óvodavezető
Telefon/fax szám: +36/68/470-028
elektronikus levélcíme: ovoda@bekessamson.hu

A költségvetési szerv alapítására, átalakulására, megszüntetésére jogosult szerv: Békéssámson Község Önkormányzata

1.7. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Név: Békés Megyei Kormányhivatal
Székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Postai cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Telefon/fax szám: +36 (66) 622-000
elektronikus levélcíme: +36 (66) 622-001
honlapja: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/elerhetoseg-szervezet

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Békéssámson Község Önkormányzata SZMSZ
Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal SZMSZ
Békéssámson Községi Óvoda SZMSZ
Békéssámson Községi Óvoda Házirend és Pedagógiai Program

 2.2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

Civil szervezetek támogatása, a mindenkori költségvetési keretben meghatározott forrás szerint.
Támogatásban részesített civil szervezetek:
A Jövő Nemzedékéért Békéssámsonon Alapítvány
Békéssámsoni Aranyeső Nyugdíjas Egyesület
Békéssámson Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Békéssámsoni Motoros Club
Békéssámsoni Termelőszövetkezet Sport Egyesület
Békéssámsoni Tömegsport Egyesület
Békéssámsoni Polgárőr Egyesület
D-GIM & Fitness Sportegyesület
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete
Önkéntes Tűzoltó Egyesűlet Tótkomlós
Békéssámson Község Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület
Száraz-érért Békéssámsoni Természetvédő és Kulturális Egyesület
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

2.3.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Államigazgatási hatósági hatáskör:

 1. Adóigazgatás
 2. Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás
  a) Anyakönyvi és állampolgársági ügyek
  b) A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek
  c) Igazságügyi igazgatás
  d) Egyéb igazgatási ügyek
 3. Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás

Önkormányzati hatósági hatáskör:

 1. Szociális igazgatás
 2. Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás
 3. Egyéb igazgatási ügyek (birtokvédelem)

 2.4. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

Békéssámson Község Önkormányzata SZMSZ
Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal SZMSZ
Békéssámson Községi Óvoda SZMSZ

2.5. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

www.bekessamson.hu

2.6. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

Közzététel:
Helyben szokásos módon, illetve a www.bekessamson.hu honlapon.

2.7. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

Közzététel:
Helyben szokásos módon, illetve a www.bekessamson.hu honlapon.

2.8 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

Közzététel:
Helyben szokásos módon, illetve a www.bekessamson.hu honlapon.

2.9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Szabályzat:
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Elérhetőség/közzététel:
Helyben szokásos módon, illetve a www.bekessamson.hu honlapon.

Információs jogokkal foglalkozó személy neve: Dr. Ónodi-Szűcs Gyula, jegyző

2.10. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

Elérhetőség/közzététel:
Helyben szokásos módon, illetve a www.bekessamson.hu honlapon.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/466230

3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/466230

3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:

 • Szonita Hungary Kft., Vállalkozási szerződés Helyi kistermelői piac kialakítása (építési, beruházási szerződés),
 • Dél-Vízép Kft. Vállalkozási szerződés (építési beruházási szerződés, Művelődési Ház felújítása)

Jogszabályi háttér:

 • Az általános közzétételi listára vonatkozó szabályi háttér: 
  • Info tv. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) –> Itt az 1. számú melléklet tartalmazza a közzétételi lista blokkjainak az elnevezését
 • 305/2005 (XII. 25. Korm. rendelet) 5§ (5)-(6) bekezdés:
  • (5) A saját honlapon közzétevő, illetve az adatközlő a honlapon az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást köteles elhelyezni.
  • (6) Az Infotv. vagy más jogszabály alapján a szerv honlapján közzéteendő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat a szerv honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a Közérdekű adatok hivatkozás alatt elérhető oldalon kell közzétenni
 • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról