Uncategorized kategória bejegyzései

ISKOLATEJ PROGRAM 2024

„Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet (továbbiakban: Rendelet) lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok pályázati kiírás közzétételéről döntsenek annak érdekében, hogy a későbbi nyertes beszállító partner (Szállító) meghatározott termékek körét heti 2-4 kiosztási napon átadja a Fenntartó által kijelölt intézmény részére, ahol kiosztásra kerül a végső kedvezményezettek (óvodások) között. A Rendelet 11. § (1) bekezdés értelmében a fenntartó az adott tanév kezdetét megelőző május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást tesz közzé, amelyben megjelöli az ellátandó nevelési-oktatási intézményeket és azok adatait és nevelési-oktatási intézményenként rögzíti a programban kiosztandó termékek körét.

Békéssámson község Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2024. (IV.23.) határozatával döntött arról, hogy az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendeletben foglaltakkal összhangban, a Békéssámsoni Községi Óvoda óvodásai, mint végső kedvezményezettek egészséges fejlődésének elősegítése érdekében részt vesz az óvoda- és iskolatej programban, a programban történő részvétel időtartamát 2024/2025. tanévben határozta meg.

A jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés és a programban történő eredményes részvétel érdekében Békéssámson község Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

44_2024. (IV.23.) Kt kivonat iskolatej

Ajánlattételi felhivás iskolatej program

Az ajánlattételi felhívás értelmében az ajánlattétel beérkezésének határideje: 2024.05.12. nap

Az ajánlatok elbírálására az ajánlattétel beérkezésének határidejét követően rendkívüli testületi ülés keretében kerül sor.

Annus István sk.

polgármester

Békéssámson község Önkormányzata”

Köszönöm!

Választás 2024 közlemény

A POLGÁRMESTERI ÉS AZ EGYÉNI LISTÁS JELÖLTEK ÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMÁRÓL

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása során a polgármesteri és az egyéni listás jelöltek állításához szükséges ajánlások számának meghatározásához az alábbi közleményt adom ki:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbikaban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a vármegyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Nemzeti Választási Iroda által biztosított informatikai rendszerben („Nemzeti Választási Rendszer”) rendelkezésre bocsátott adatok alapján Békéssámson választópolgárainak száma a központi névjegyzékben a szavazást megelőző 67. napon 1838 fő volt, melyre tekintettel megállapítom, hogy Békéssámson településen:

  • a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 56 db,
  • az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma 19 db.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.bekessamson.hu internetes oldalon történő megjelenés útján gondoskodtam.

Békéssámson, 2024. április 04.

Dr. Ónodi-Szűcs Gyula

jegyző

Tisztelt Lakosság!

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Primokiz – első a gyermek! pályázat keretében nyert támogatási összegből 2023.11.08. napján 16:30 óra kezdettel „(Ki)kapcsoló” címmel a tudatos online jelenlét bemutatására irányuló előadás kerül megrendezésre az óvoda épületében, melyre a szervezők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „B”

Békéssámson Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve

2024. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:

a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. tanév és a 2026/2027. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2024/2025. tanév első féléve.[OSZGY1] 

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A részletes pályázati kiírás a https://emet.gov.hu/bursa-2024-b-felhivas-palyazok-reszere/ oldalon, illetve  www.bekessamson.hu oldalon megtalálható.

További információ:

  • Telefon: 68/470-000/106
  • Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal 12. iroda

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2024. október hónap.

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „A”

Békéssámson Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve

2024. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 felsőoktatási hallgatók számára

a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2023/2024. tanév második (tavaszi), illetve a 2024/2025. tanév első (őszi) féléve.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2024. március hónap.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A részletes pályázati kiírás a https://emet.gov.hu/bursa-2024-a-felhivas-palyazok-reszere/ oldalon, illetve a www.bekessamson.hu oldalon megtalálható.

További információ:

  • Telefon: 68/470-000/106
  • Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal 12. iroda

Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Békéssámson Község Önkormányzata „az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról” szóló 10/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendeletének 18. § (1) bekezdése alapján pályázati felhívást tesz közzé az alábbi ingatlanok értékesítése céljából:

1. 5946 Békéssámson, Kossuth u. 38. (Pályázati felhívás PDF link),

2. 5946 Békéssámson, Széchenyi u. 1.     
(Pályázati felhívás PDF link),

3. 5946 Békéssámson, Szabadság utca 140 (Pályázati felhívás PDF link)

4. 5946 Békéssámson, Móricz Zsigmond u. 13. (hrsz.: 849) (Pályázati felhívás PDF link)

Ajánlati lap(ok): (Ajánlati lap PDF link)

Eredményhirdetés időpontja és módja: soron következő rendes / rendkívüli testületi ülés

Az ajánlatokat a Pályázati felhívás részét képező ajánlati lap kitöltésével lehet benyújtani.

Az ingatlan igény-, teher- és permentes!

További információkért kérjük, hogy keressék fel a Polgármesteri Hivatalt vagy érdeklődjenek a pmhivatal@bekessamson.hu email címen.

Dr. Ónodi-Szűcs Gyula
Jegyző

Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal
5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
Telefon: 68/470-000

Helyi iparűzési adó

Tisztelt Lakosság!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2023. évtől jelentősen módosította a helyi adózásról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.), ezzel a módosítással jelentős mértékben egyszerűsödött a helyi iparűzési adó a kisvállalkozások számára.

Részletek itt !

Kérem, hogy az érintett adózók szíveskedjenek elolvasni a mellékelt tájékoztatót és az abban foglaltak szerint eljárni!

Köszönettel:

Dr. Ónodi-Szűcs Gyula, jegyző

Hirdetmény

Igazgatási szünet elrendeléséről
Békéssámson Önkormányzatának 113/ 2022. (XI.30.) határozatával a kormányzati igazgatási szünettel összhangban

2022 december 22. napjától 2023. január 6. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünet elrendeléséről döntött. Az igazgatási szünet időszakában folyamatban lévő ügyekben az ügyintézési határidő felfüggesztésre kerül azzal, hogy a soron kívül intézendő halasztást nem tűrő esetekben (kiemelt figyelemmel az anyakönyvi feladatok ellátására) az igazgatás szünet alatti munkavégzés rendelhető el. Az igazgatási szünet alatt személyes kapcsolattartásra és ügyintézésre csupán kivételes esetben kerülhet sor az alábbi időpontokban
2022.12.30. nap 8:00-12:00 óra
és
2023.01.03. nap 8:00-12:00 óra.
A fenti időpontok kivételével az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri
Hivatalban lakossági ügyintézésre nincs lehetőség.
A 2022. év végi és 2023. év eleji igazgatási szünet elrendelése miatti korlátozott ügyfél fogadási idő vonatkozásában megértésüket és türelmüket előre is köszönöm!
Békéssámson, 2022. december 01.
Dr Ónodi-Szűcs Gyula sk.
jegyző